Dahiliye

Dahiliye

Hastanın sağlık sunucusuna başvurunun giriş kapısı ve tüm sağlık hizmetleri için sürekli bir merkezi birimdir. Dahiliye doktoru bir hastanın düzenli tıbbi bakım için ana kaynağı olarak sağlık hizmetlerinin devamlılığını ve entegrasyonunu en iyi şekilde sağlamak için uzmanlaşmıştır. Kendi içinde spesifik yan dallara ayırlıp geniş bir yelpazde hastanın tanısı, takibi ve tedavisi yapılmaktadır. İşte dahili yan dallar ve ilgili hastalıkları;

Medikal Hizmetler

Gastroenteroloji
 • Disfaji, Dispepsi, Gastroözefageyal Reflü Hastalığı, Barret Özefagusu
 • Peptik Ülser, Gastrit, Helicobacter Pylori İnfeksiyonu
 • Akut ve Kronik İshal, Karın Ağrısına Yaklaşım, Bulantı-Kusma Nedenleri, Kilo Kaybı Nedenleri
 • Çölyak Hastalığı, İrritable Barsak Sendromu, Kabızlık, Divertikülozis, Akut Mezenter İskemi
 • Alt ve Üst Gastrointestinal Kanama, İnflamatuar Barsak Hastalıkları, Crohn Hastalığı, Ülseratif Kolit
 • Akut ve Kronik Pankreatit, Kolestez, Safra Taşları ve Kolesistit, Koledokolityaz ve Kolanjit
 • Primer Sklerozan Kolanjit, Primer Biliyer Siroz, Hepatomegaliye Yaklaşım, ALT-AST Yüksekliği
 • Sarılık, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Otoimmün Hepatit
 • İlaçla ilişkiliHepatit, Alkolik Karaciğer Hastalığı, Kalıtsal Hemokromatoz
 • Alfa 1 Antitripsin Yetersziliği, Wilson Hastalığı, Siroz, Varis Kanamaları
 • Asit ve Spontan Bakteriyel Peritonit
 • Hepatik Ansefelopati, Hepatorenal Sendrom, Karaciğer Transplantasyonu
Endokrinoloji ve Metabolizma
 • Hipofiz ve Hipotalamus Hastalıkları (Prolaktinoma, Büyüme Hormonu fazlalığı, Hipopituitarizm,Diyabetes İnsipitus vb)
 • Tiroid Hastalıkları (Hipotiroidi, Hipertiroidi, Ötiroid Hasta Sendromu, Tiroid Nodüllei ve Kanserleri)
 • Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları (Sürrenal Yetmezlik, Sürrenal Kriz, Cushing Sendromu, Hiperaldosteronizm, Feokromasitoma, Adrenal İnsidentalomlar)
 • Diyabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Adacık Hücre Tümörleri, Lipit Metabolizması Bozuklukları
 • Kalsiyum Metabolizması, Hiperkalsemi, Hiperparatiroidi, Hipoklasemi
 • Osteomalazi, Osteoporoz, Paget hastalığı
 • Erkek Hipogonadizmi, Seksüel Farklılaşma Bozuklukları, İnfertilite
 • Multiple Endokrin Neoplazi(MEN) Sendromları
 • Karsinoid Tümörler
 • Otoimmün Poliglandüler Sendrom
 • Hirsutizm


 

Romatoloji
 • Romatoid Artrit, Sistemik Lupus Eritematosuz(SLE), İlaçla İlişkili Lupus, Sjögren Sendromu
 • Seronegatif Spondiloartopatiler, Ankilozan Spondilit
 • Psöriyatik Artrit, Reaktif Artrit
 • İnflamatuar Barsak Hastalığı İle İlişkili Artritler, Kristal İlişkili Artopatiler
 • Hiperürisemi, Gut Hastalığı
 • İnflamatuar Miyopatiler, Polimiyozit, Dermatomiyozit, Skleroderma
 • Vaskülit, Wegener Granülomatozu, Churg Straus Anjiti, Mikroskopik Polianjit
 • Poliarteritis Nodosa(PAN), Polimiyalji Romatika, Dev hücreli Arterit, Takayasu Arteriti
 • Buerger Hastalığı, Fibromiyalji, Erişkin Stil Hastalığı
Nefroloji
Nefroloji
 • Akut Böbrek Yetersizliği, Kronik Böbrek Yetersizliği
 • Uygunsuz ADH Sendromu
 • Elektrolit Bozuklukları
 • Metabolik Asidoz-Alkaloz
 • Glomerülonefritler
 • Nefrotik Sendrom
 • Hepatorenal Sendromlar
 • Akciğer ile Beraber Böbrek Tutulumu Olan Hastalıklar
 • Renovaküler Hipertansiyon
 • Sekonder Hipertansiyon
 • Renal Arter Tıkanma Nedenleri
 • Böbrek Nakli
 • İmmun Supresif Ajanların Yan Etkisi
Hematoloji
 • Anemiler, Hemolitik Anemiler
 • Paroksismal Noktürnal hemoglobinüri
 • Mikroanjiyopatiler, Trombotik Trombositopenik Purpura(TTP)
 • Hemolitik Üremik Sendrom, Talesemiler
 • Orak Hücreli Anemi, Eritrositoz, Trombositopeni, Trombositoz, Nötrofili, Eozinofili, Nötropeni, Lenfositopeni, Lenfositoz, Monositoz, Pansitopeni
 • Aplastik Anemi, Miyodisplastik Sendrom, Miyeloproliferatif Sendromlar, Polisetemi Vera
 • Kronik Myeloid Lösemi, Miyelofibroz
 • Multiple Myelom, Amiloidoz
 • Kanam Bozuklukları, Hemofili, Von Willebrand Hastalığı, Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma(DIC)
 • Trombfilli, Antifosfolipit Antikor Sendromu
 • Lenfadenopati, Splenomegali